[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
 - งบทดลองเดือน ตุลาคม 2559  - งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560 - งบทดลองเดือนตุลาคม 2561
- งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2559  - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 - งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561
 - งบทดลองเดือน ธันวาคม 2559  - งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 - งบทดลองเดือนธันวาคม 2561
- งบทดลองเดือน มกราคม 2560  - งบทดลองเดือนมกราคม 2561 - งบทดลองเดือนมกราคม 2562
- งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2560  - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- งบทดลองเดือน มีนาคม 2560  - งบทดลองเดือนมีนาคม 2561  - งบทดลองเดือนมีนาคม 2562
- งบทดลองเดือน เมษายน 2560  - งบทดลองเดือนเมษายน 2561  - งบทดลองเดือนเมษายน 2562
- งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560  - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561  - งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562
- งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560  - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561  - งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562
- งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560  - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561  - งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562
- งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560  - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561  - งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562
- งบทดลองเดือน กันยายน 2560  - งบทดลองเดือนกันยายน 2561  - งบทดลองเดือนกันยายน 2562
     
 
ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
- งบทดลองเดือนตุลาคม 2562  - งบทดลองเดือนตุลาคม 2562  - งบทดลองเดือนตุลาคม 2562
- งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562    
- งบทดลองเดือนธันวาคม 2562    
- งบทดลองเดือนมกราคม 2563    
- งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563    
- งบทดลองเดือนมีนาคม 2563    
- งบทดลองเดือนเมษายน 2563    
- งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563    
- งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563    
- งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563    
- งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563    
     
     


เข้าชม : 292
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th